Aansprakelijkheidsverzekeringen

Aansprakelijkheid

Als ondernemer kunt u op verschillende gebieden aansprakelijk gehouden worden. Er zijn twee soorten van aansprakelijkheid:

Schuldaansprakelijkheid

Er is sprake van schuldaansprakelijkheid als er wordt voldaan aan de volgende 3 voorwaarden:

 • Er is sprake is van onrechtmatig handelen (in strijd met de zorgvuldigheidseisen die mogen worden verwacht t.o.v. personen en goederen van anderen);
 • U heeft schuld aan het plaatsvinden van dit onrechtmatig handelen;
 • Er is schade die het gevolg is van het onrechtmatig handelen.  

Risicoaansprakelijkheid

Behalve voor schade die u zelf veroorzaakt, kunt u ook op grond van de wet aansprakelijk gehouden worden voor schade die door een andere oorzaak is ontstaan, zoals:

 • Aansprakelijkheid voor personeel;
 • Aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten;
 • Aansprakelijkheid voor gebouwen;
 • Als producent voor schade die is veroorzaakt door een gebrek in de door u geleverde producten;
 • Als werkgever voor schade die uw werknemers oplopen tijdens hun werkzaamheden.

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt uw bedrijf bescherming tegen een mogelijke aantasting van het vermogen en de continuïteit van uw onderneming. Er wordt onderscheidt gemaakt in de volgende aansprakelijkheidsverzekeringen:

 • Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB);
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering;
 • Bestuurders-/commissarissenaansprakelijkheid;
 • Werkgeversaansprakelijkheid inzake bestuurders van motorrijtuigen (WEGAS);
 • Milieu aansprakelijkheid.

Uiteraard hangt de kans op schade en de omvang af van het soort bedrijf dat u heeft. Wij zorgen ervoor dat uw verzekering perfect aansluit op uw bedrijfsactiviteiten. Daarnaast kunt u door onze gerichte preventieadviezen eenvoudig de kans op ongelukken of schade verminderen.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering biedt dekking voor de zaak- en personenschade. De zogenaamde zuivere vermogensschade (bijvoorbeeld smaad en laster en adviesfouten) is niet standaard meeverzekerd. Door het specifieke karakter van de werkzaamheden dient in deze verzekering een aantal aanvullende dekkingen opgenomen te worden.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering biedt dekking voor beroepsfouten zoals vergissingen, onachtzaamheden, onjuiste adviezen e.d.
Waar de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekking biedt voor zaak- en personenschade biedt deze verzekering dekking voor de zogenaamde zuivere vermogensschade. Graag vernemen wij of er activiteiten zijn waarbij deze risico’s spelen zoals adviserende dienstverlening en of een dergelijke verzekering gewenst is.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering biedt dekking voor de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen van rechtspersonen voor door hen in die hoedanigheid begane bestuurs- of beleidsfouten.

Werknemersschadeverzekering

De Werknemersschadeverzekering (WSV) dekt de schade van een werknemer als gevolg van ongevallen die werk gerelateerd zijn. De WSV geldt als een aanvullende dekking. Dat betekent dat de WSV dekking biedt als de Beroeps- of Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering niet of niet geheel tot uitkering komt.

De verzekering vergoedt (tot maximaal het verzekerd bedrag) de daadwerkelijk geleden personen- en zaakschade als gevolg van een arbeidsongeval.