Aansprakelijkheidsverzekeringen

Aansprakelijkheid

Als ondernemer kunt u op verschillende gebieden aansprakelijk gehouden worden. Er zijn twee soorten van aansprakelijkheid:

Schuldaansprakelijkheid

Er is sprake van schuldaansprakelijkheid als er wordt voldaan aan de volgende 3 voorwaarden:

 • Er is sprake is van onrechtmatig handelen (in strijd met de zorgvuldigheidseisen die mogen worden verwacht t.o.v. personen en goederen van anderen);
 • U heeft schuld aan het plaatsvinden van dit onrechtmatig handelen;
 • Er is schade die het gevolg is van het onrechtmatig handelen.  

Risicoaansprakelijkheid

Behalve voor schade die u zelf veroorzaakt, kunt u ook op grond van de wet aansprakelijk gehouden worden voor schade die door een andere oorzaak is ontstaan, zoals:

 • Aansprakelijkheid voor personeel;
 • Aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten;
 • Aansprakelijkheid voor gebouwen;
 • Als producent voor schade die is veroorzaakt door een gebrek in de door u geleverde producten;
 • Als werkgever voor schade die uw werknemers oplopen tijdens hun werkzaamheden.

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt uw bedrijf bescherming tegen een mogelijke aantasting van het vermogen en de continuïteit van uw onderneming. Er wordt onderscheidt gemaakt in de volgende aansprakelijkheidsverzekeringen:

 • Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB);
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering;
 • Bestuurders-/commissarissenaansprakelijkheid;
 • Werkgeversaansprakelijkheid inzake bestuurders van motorrijtuigen (WEGAS);
 • Milieu aansprakelijkheid.

Uiteraard hangt de kans op schade en de omvang af van het soort bedrijf dat u heeft. Wij zorgen ervoor dat uw verzekering perfect aansluit op uw bedrijfsactiviteiten. Daarnaast kunt u door onze gerichte preventieadviezen eenvoudig de kans op ongelukken of schade verminderen.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering biedt dekking voor de zaak- en personenschade. De zogenaamde zuivere vermogensschade (bijvoorbeeld smaad en laster en adviesfouten) is niet standaard meeverzekerd. Door het specifieke karakter van de werkzaamheden dient in deze verzekering een aantal aanvullende dekkingen opgenomen te worden.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering biedt dekking voor beroepsfouten zoals vergissingen, onachtzaamheden, onjuiste adviezen e.d.
Waar de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekking biedt voor zaak- en personenschade biedt deze verzekering dekking voor de zogenaamde zuivere vermogensschade. Graag vernemen wij of er activiteiten zijn waarbij deze risico’s spelen zoals adviserende dienstverlening en of een dergelijke verzekering gewenst is.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering biedt dekking voor de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen van rechtspersonen voor door hen in die hoedanigheid begane bestuurs- of beleidsfouten.

WEGAS

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering inzake bestuurders van motorrijtuigen. Deze verzekering biedt dekking voor de werkgeversaansprakelijkheid voor schade van medewerkers tijdens deelname aan het verkeer. Tevens is verzekerd de aansprakelijkheid van de werkgever, indien deze niet voor een zogenaamde behoorlijke verzekering heeft zorggedragen, voor zover dit schade van de medewerkers betreft als gevolg van een ongeval in verband met het verrichten van de werkzaamheden. Daarnaast is de schade van de medewerkers verzekerd ontstaan tijdens het zogenaamde woon/werkverkeer. De algemene aansprakelijkheidsverzekering biedt hiervoor geen dekking omdat schade veroorzaakt door en met motorrijtuigen specifiek is uitgesloten. De WA verzekering van de auto biedt uitsluitend dekking voor schade aan derden en niet aan de bestuurder. Uw werknemers zijn in veel gevallen dagelijks voor hun werkzaamheden onderweg met alle risico’s van dien. Als werkgever kunt u worden aangesproken voor schade van uw werknemer als gevolg van een ongeval tijdens werktijd. Claims voor letselschade, smartengeld en inkomensschade kunnen zeer omvangrijk zijn.

De Hoge Raad heeft bepaald dat een werkgever aansprakelijk is voor schades die bestuurders/werknemers van motorrijtuigen en overige verkeersdeelname lijden tijdens het uitoefenen van de werkzaamheden. Wanneer bijvoorbeeld een monteur tijdens een rit naar een klant zwaar gewond en blijvend arbeidsongeschikt raakt, dan bent u als werkgever aansprakelijk te stellen voor alle hieruit voortvloeiende kosten zoals inkomstenderving, letselschade en alle bijkomende kosten. Ook wanneer een werknemer bijvoorbeeld een heftruck, graafmachine, vrachtauto bestuurt en zichzelf letselschade toebrengt, bent u als werkgever aansprakelijk te stellen.

Het verzekerd bedrag van de WEGAS-polis bedraagt € 2.500.000,00 per gebeurtenis. Voor schade aan het (eigen) voertuig van de werknemer, evenals de daarmee verband houdende eigen risico’s en verlies van B/M-korting gedurende 3 jaar, geldt een eigen risico van € 250,00 per gebeurtenis. 

Deelname aan het verkeer
Onder deelname aan het verkeer wordt verstaan:

 1. Als bestuurder of in- of opzittende van een motorrijtuig;
 2. Tijdens het in-, op-, uit-, of afstappen van een motorrijtuig;
 3. Tijdens het verrichten van een noodreparatie aan het motorrijtuig waar verzekerde zich in of op bevond, of het verlenen van hulp hierbij;
 4. Tijdens het zich bevinden op het terrein van een tankstation in verband met het voorzien van een motorrijtuig van brandstof;
 5. Tijdens deelname aan het verkeer waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een motorrijtuig;
 6. Als passagier van het openbaar vervoer.

Verzekerde(n):

 1. De werknemer(s) die een arbeidsovereenkomst met de verzekeringnemer hebben en voorkomen in diens loonadministratie;
 2. Uitzendkrachten, oproepkrachten, stagiaires en gedetacheerden die werkzaamheden verrichten voor de verzekeringnemer;
 3. De directeur / grootaandeelhouder;
 4. De vennoot en / of medevennoten;
 5. Vrijwilligers, mits er sprake is van een vrijwilligersovereenkomst.