Verzekeringen voor de werknemer

Ziekteverzuimverzekering

Als werkgever dient u het (bruto)loon van zieke werknemers maximaal twee jaar door te betalen. Daarnaast bent u verantwoordelijk om uw werknemer weer zo snel mogelijk in het arbeidsproces terug te laten keren. Dit heet reïntegratie. Bij langdurig ziekteverzuim krijgt u als werkgever te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. 

Het risico van loondoorbetalingsverplichting kunt u verzekeren op een ziekteverzuimverzekering. Hiervoor zijn 2 mogelijkheden:

 1. Conventioneel:
  Deze verzekering vergoedt de kosten van loondoorbetaling bij ziekte. Wordt een werknemer ziek? Dan betaalt u het loon een eerste periode zelf. Dit is uw eigen risico. U kiest zelf hoeveel werkdagen die eigen risico periode duurt. Bijvoorbeeld 10 of 30 werkdagen. Is uw werknemer na deze periode nog steeds ziek? Dan keert deze verzekering maandelijks uit.
 2. Stop-loss:
  Heeft u genoeg middelen om de jaarlijkse loondoorbetalingskosten zelf te betalen? Maar wilt u geen financiële tegenvallers als er meer werknemers ziek zijn dan normaal? Met de stop-loss verzuimverzekering verzekert u de jaarlijkse loondoorbetalingskosten die boven de normaal te verwachten kosten uitstijgen. Deze verzekering keert één keer per jaar uit. U betaalt een lagere premie dan bij de conventionele ziekteverzuimverzekering. Als u 15 werknemers of meer in dienst heeft kan het interessant zijn om stop-loss verzekering af te sluiten. 

Meer informatie is terug te vinden in de productwijzer van het Verbond van Verzekeraars. Indien een dergelijke verzekering gewenst is, ontvangen wij graag de volgende informatie zodat wij hiervoor offertes kunnen opvragen:

 1. Overzicht van het werknemersbestand (zie hieronder het inventarisatieformulier inkomen, bij voorkeur in Excel) van de medewerkers met: naam (mag in eerste instantie ook anoniem), geslacht, geboortedatum, functie, bruto jaarsalaris (incl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering) en eventueel parttime percentage;
 2. Sectorindeling UWV;
 3. Arbo verzuimpercentages (bij voorkeur de laatste drie jaar). Deze kunt u opvragen bij de arbodienst.

WGA Eigenrisicodragersverzekering

Werknemers zijn verplicht verzekerd voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Via deze wet krijgen werknemers na 2 jaar ziekte een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het UWV voert de WIA uit, de kosten komen voor rekening van de werkgever die hiervoor een premie betaalt. Deze premie bestaat uit een vaste basispremie en/of een gedifferentieerde premie die afhankelijk is van de bedrijfsomvang. De werkgever kan er ook voor kiezen om eigenrisicodrager te worden. In dat geval betaalt de werkgever de WGA-uitkeringen zelf aan de werknemers. De WIA bestaat uit twee regelingen: de WGA en de IVA.

De WGA (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) is voor:
Werknemers die van 35 tot 80% arbeidsongeschikt zijn;
Werknemers die volledig (maar niet duurzaam) arbeidsongeschikt zijn.

De IVA (Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten) is voor:
Werknemers die meer dan 80% en duurzaam arbeidsongeschikt zijn (wordt volledig uitgevoerd door de overheid).

In het geval de werkgever ervoor kiest om eigenrisicodrager te worden kan hij besluiten dit te risico te verzekeren op een WGA-eigenrisicodragersverzekering. Meer informatie over deze verzekering is terug te vinden in de productwijzer van het Verbond van Verzekeraars.

Indien een dergelijke verzekering gewenst is ontvangen wij graag de volgende informatie zodat wij hiervoor offertes kunnen opvragen:

 1. Overzicht (zie hieronder het inventarisatieformulier inkomen, bij voorkeur in Excel) van de medewerkers met: naam (mag in eerste instantie ook anoniem), geslacht, geboortedatum, functie, bruto jaarsalaris (incl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering) en eventueel parttime percentage;
 2. Een kopie van de beschikking WGA premies (voor en achterkant). Deze wordt zo rond november door de belastingdienst ingezonden;
 3. Daarnaast is een juiste opgave van de bestaande ziektegevallen voor de beoordeling van het inlooprisico essentieel. Voor personen die na 1 januari 2004 een eerste ziektedag hadden en nog steeds ziek zijn dan wel inmiddels een WGA uitkering ontvangen kun je een opgave vragen bij het UWV (voor zover de organisatie niet elders verzekerd is geweest). Voor ziektegevallen niet ouder dan twee jaar kun je een opgave opvragen bij de arbodienst voor zover deze personen daar gemeld zijn. Om lacunes te voorkomen, zullen deze opgaven nauwkeurig gecontroleerd dienen te worden door de verantwoordelijke (personeels-) functionaris van de desbetreffende werkgever.

WIA Werknemersverzekeringen

De werkgever kan voor de werknemers collectieve verzekeringen afsluiten voor verschillende WIA risico´s. Meer informatie over deze verzekeringen kunt u vinden met de hieronder vermelde downloads van de desbetreffende productwijzers van het verbond van verzekeraars. 

 • WGA-hiaatverzekering basis
 • WGA-hiaatverzekering uitgebreid
 • WIA-aanvullingsverzekering
 • WIA-excedentenverzekering

Indien u over één van deze verzekeringen meer informatie of een offerte wenst te ontvangen vernemen wij dat graag...

Collectieve ongevallenverzekering

De dekking van deze verzekering is gebaseerd op de werkzaamheden en activiteiten van de medewerkers en kent een uitkering bij overlijden (rubriek A) of blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval (rubriek B). De verzekerde bedragen kunt u uiteraard zelf vaststellen.

Daarnaast bestaat er ook een mogelijkheid de verzekerde bedragen te koppelen aan (een veelvoud van) het salaris. Het verschil hierbij is dat bij een ongeval met meerdere collega's er verschillende uitkeringen volgen (voor de nabestaanden). 

Qua dekking kunt u kiezen uit een zogenaamde 24-uursdekking en een functiedekking. De 24-uursdekking is permanent van kracht (ook in het buitenland voor vakantiereizen). De functiedekking is van kracht tijdens de uitoefening van de werkzaamheden en het komen van en gaan naar de werkplek (woon/werkverkeer);

Wij willen u nog even extra wijzen op het belang van een ongevallenverzekering. In de recente jurisprudentie (7:611 en 7:658 BW) valt een trend te bespeuren waarbij de werkgever steeds vaker aansprakelijk is voor schade die de werknemer tijdens de werkzaamheden lijdt. Het begrip werkzaamheden kun je in dit verband beter lezen als werkgerelateerde schade waarbij met name de zogenaamde dienstritten zeer belangrijk zijn. Naast de WEGAS-verzekering en de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (met de clausule goedwerkgeverschap) speelt dus de collectieve ongevallenverzekering ook een zeer belangrijke rol.

Collectieve reisverzekering

Deze verzekering biedt dekking voor de zakelijke reisbewegingen naar het buitenland. Naast de rubrieken A (overlijden) en B (blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval) bestaat eveneens dekking voor de reddings- en repatriëringskosten en vervoer stoffelijk overschot en bagage.  Deze verzekering wordt veelal in combinatie afgesloten met de collectieve ongevallenverzekering.

Particuliere verzekeringen voor medewerkers

De medewerkers kunnen gebruik maken van de voordelen van het collectieve verzekeringsplan voor (omroep)medewerkers. Dit plan biedt een compleet pakket van verzekeringen aan. Ook inwonende gezinsleden kunnen deelnemen aan dit collectief verzekeringsplan.

De particuliere schadeverzekeringen waar de medewerkers van kunnen profiteren zijn verdeeld in vier hoofdgroepen:

 1. Verkeer
  auto, motorfiets en verkeersrechtsbijstand
 2. Wonen
  woonhuis, inboedel, aansprakelijkheid, glas en kostbaarheden 
 3. Recreatie
  caravan, doorlopende reis en pleziervaartuig 
 4. Overig
  gezinsongevallen en rechtsbijstand voor particulieren

Indien u dit plan aan de medewerkers wenst aan te bieden vernemen wij dat graag. Wij kunnen dan bespreken hoe dit aan de medewerkers kenbaar gemaakt kan worden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een link op intranet te zetten. Klik hier om alvast te bekijken hoe snel en eenvoudig het e.e.a. via internet nagekeken en berekend kan worden...