Milieuschadeverzekering

Blog

Milieuschadeverzekering (MSV)

Als door een bedrijf schade aan het milieu wordt veroorzaakt, kan dat grote financiële gevolgen hebben voor het bedrijf. Sommige traditionele verzekeringen hebben in meer of mindere mate wel een dekking voor milieuschade of opruimingskosten maar bieden slechts een beperkte oplossing. De MSV daarentegen biedt een betere oplossing en kent 2 dekkingsmogelijkheden:

 • Schade aan de locatie of schade vanaf de locatie bij derden;
 • Schade die samenhangt met de opslag in ondergrondse tanks.

Wat is verzekerd aan de verzekerde locatie en schade van derden?

De kosten van het ongedaan maken (saneren) van een verontreiniging van de bodem, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang) zoals: onderzoek, reiniging, opruiming, transport, opslag, vernietiging en vervanging van grond en/of (grond-) water, isolatie van een verontreiniging, het opruimen en afvoeren van asbest en daarmee verontreinigde zaken. Daarnaast is verzekerd de eigen (bedrijfs)schade als gevolg van de sanering alsmede kosten van verweersbijstand.

Welke gevaren zijn verzekerd?

Verzekerd is de schade als gevolg van alle van buiten komende onheilen, enig eigen gebrek van opstallen en roerende zaken, veroorzaakt door fouten in ontwerp, constructie, uitvoering of materiaalkeuze.

Wat is niet verzekerd?

Luchtverontreiniging, bestaande verontreiniging, genetische modificatie, motorrijtuigen, overtreding overheidsvoorschriften, overstroming, aardbeving.

Wat zijn de kenmerken?

 • Eigen locatie en /of locatie van derden.
 • Geen aansprakelijkheidsverzekering maar een ‘directe’ verzekering voor derden voor nader omschreven gevaren. I.g.v. milieuaantasting wordt door de overheid gewezen naar degene waar het vandaan komt, schuld of geen schuld. Zo komt het zelfs voor dat een verhuurder van een gebouw op moet draaien voor de kosten van milieuaantasting veroorzaakt door de huurder van zijn pand;
 • Op Europees niveau is wetgeving ontwikkeld die uit gaat van het principe dat de vervuiler betaalt. Het aansprakelijkheidsrisico is hierdoor (zeker voor bepaalde doelgroepen zoals de chemische industrie en metaalbedrijven) sterk toegenomen. Voor die specifieke doelgroep is een samenhang tussen de vervuiling en de bedrijfsactiviteit voldoende, schuld hoeft niet meer aangetoond te worden;
 • Ten aanzien van de opslag in ondergrondse tanks gelden wettelijke regels ten aanzien van de financiële zekerheid.


  Andere verzekeringen.

  Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

  • Vaak alleen dekking voor schade die plotseling en onzeker is en niet het rechtstreekse gevolg is van een langzaam
   (in-)werkend proces.
  • Vaak geen dekking voor schade op de eigen locatie.

  Brandverzekering (gebouwen, inventaris & goederen)

  De dekking voor opruiming- en saneringskosten op een brandpolis zijn veelal beperkt vanwege:

  • Geen ondergrondse opruiming.
  • Geen dekking buiten de verzekerde locatie
  • Beperking tot verzekerde gevaren
  • Geen opruiming van bodem- en waterverontreiniging
  • Gelimiteerde verzekerde som

  Enkele voorbeelden:

  Voorbeelden van schadevoorvallen in de praktijk:

  • Gevaarlijke stoffen bij een groothandel in bouwmaterialen
   In de groothandel worden ook verf, lijm, oplosmiddelen en andere gevaarlijke stoffen verkocht. Bij het laden en lossen van de vrachtwagen, wordt gebruik gemaakt van een vorkheftruck. Tijdens het uitladen staat de pallet met verfoplosmiddel niet goed op de vork en valt naar beneden. De verpakkingen breken open en het verfoplosmiddel stroomt de bodem in. De kosten van opruimen van de verontreiniging bedragen € 5.000. Dit wordt volledig vergoed door de MSV.
  • Brand bij een detailhandel in gebruikte personenauto's
   In de nacht breekt brand uit waardoor vijftien auto’s op het terrein en een pallet met gebruikte autobanden volledig uitbranden. Met het bluswater komt verontreiniging in de grond, ook bij naastgelegen bedrijven. De kosten van het saneren van de verontreiniging zijn € 19.000. De MSV vergoedt deze kosten.
  • Brand bij een transportbedrijf
   Bij de brand ontstaat ook bodemverontreiniging door stoffen die uit de brandende vrachtwagens zijn vrijgekomen. De kosten van het opruimen bedragen € 10.000. De MSV vergoedt de schade volledig.
  • Asbestschade door storm
   Het dak waait van de berging en het dak bevat asbest. De asbestdeeltjes verspreiden zich over het terrein en dat van het naastgelegen akkerbouwbedrijf. De oogst is gedeeltelijk verloren gegaan door besmetting met asbest. De MSV vergoedt niet alleen de kosten van het opruimen van vrijgekomen asbest, maar ook de kosten van de verloren gegane oogst.
Maarten Dulmus

Reacties

Laat je reactie achter