Brandverzekeringen

Gebouwen-, inventaris-, goederen-,  elektronica- en apparatuurverzekering

Een uitslaande brand in uw bedrijfspand kan nare gevolgen hebben voor uw onderneming. Met een goede verzekering beschermt u uw bedrijfsgebouw, inventaris, goederen, electronica, apparatuur enzovoort tegen de belangrijkste risico's.

Voor de verzekering van de materiële schade aan inventaris, goederen, elektronica en gebouwen (zie ook het overzicht hieronder) bestaat er de mogelijkheid te kiezen uit verschillende dekkingen:

 • Een uitgebreide gevarenverzekering (op basis van een aantal genoemde gevaren);
 • All Risks verzekering (alle van buitenkomende onheilen).

Over het algemeen wordt voor gevoeligere inventaris, waaronder computer- en audiovisuele apparatuur, gekozen voor een All Risks-dekking. Bijkomend voordeel van een All Risks-dekking is de omgekeerde bewijslast waarbij de verzekeraar moet aantonen dat de een schade niet is verzekerd.

 • Gebouwen en inhoud
  Verzekerd tegen nieuwbouw- of herbouwwaarde
  • Gebouwen (onroerende zaken);
  • Inventaris zoals meubilair, kantoorbenodigdheden (eigenlijk alle zakelijke roerende zaken die niet onder de elektronica- en/of equipment-/apparatuurverzekering vallen;
  • Huurdersbelang/verbouwingskosten zoals: tussenwanden, vaste vloerbedekking, keuken (alle zaken die nagelvast zijn aangebracht en die niet onder de opstal- of gebouwenverzekering verzekerd zijn).
 • Electronicaverzekering
  Verzekerd tegen nieuwwaarde
  • Vaste computerapparatuur zoals: PC’s, servers, printers etc; (maar ook telefooncentrales, patchkasten-/databekabeling, camera- en alarmsystemen etc.);
  • Vaste AV-apparatuur voor montage etc.;
  • Mobiele computerapparatuur zoals: laptops, beamers e.d.;
  • Dongles / softwarekeys (licenties).
 • Equipment- of apparatuurverzekering
  Getaxeerde waarde
  • Mobiele AV-apparatuur zoals: Camera’s, lenzen, statieven geluidsapparatuur, reportagewagens etc.

Bedrijfsschade-, Extra Kosten- en Reconstructiekostenverzekering

Naast de directe materiële schade kun je in de bovengenoemde verzekeringen eveneens een dekking inkopen voor:

 • Bedrijfsschade
  Deze dekking geeft een vergoeding van de brutowinst (vaste lasten en winst) bij een bedrijfsstagnatie;
 • Extra kosten
  Dekking voor de extra kosten die gemaakt worden om de normale bedrijfsvoering voort te zetten;
 • Reconstructiekosten
  Dekking voor de kosten om de administratie en andere data te reconstrueren.

Let op: in deze verzekeringen worden in de regel beveiligingseisen gesteld. Graag vernemen wij of het gebouw elektronisch beveiligd is tegen inbraak (zie hierboven). Indien dit niet het geval is adviseren wij contact op te nemen met een bedrijf dat gericht kan adviseren over de juiste en benodigde beveiliging (zgn. BORG-richtlijnen).

Bedrijfsschadeverzekering

De bedrijfsschadeverzekering biedt dekking tegen de financiële gevolgen van een vermindering/stagnatie van het productie- of bedrijfsproces. Het verzekerde bedrag bij een bedrijfsschadeverzekering bestaat uit:

 • De brutowinst zijnde de vaste kosten vermeerderd met de nettowinst, of
 • De brutowinst zijnde de vaste kosten verminderd met het verlies, of
 • De omzet minus de variabele kosten.

De uitkeringstermijn moet zodanig worden gekozen dat, indien zich het meest nadelige scenario voltrekt, het productie- of omzetverlies geheel binnen de uitkeringstermijn is hersteld. Hierbij dient u ook rekening te houden met herbouwperiode van gebouwen (bouwvergunningen), levertijden van machines, en goederen. In geval van een grote stagnatie zullen uw klanten op zoek gaan naar andere leveranciers en kan het extra lang duren voordat u deze klanten weer voor u gewonnen heeft en de omzet weer op het oude niveau is. Standaard wordt de uitkeringstermijn op 52 weken gesteld. Afhankelijk van uw situatie kan het verstandig zijn om een langere uitkeringstermijn van bijvoorbeeld 78 of 104 weken aan te houden.


Exploitatiekostenverzekering

Voor sommige (non profit) instellingen zoals ziekenhuizen, verzorgingshuizen, verpleeghuizen, e.d. is het moeilijk de bedrijfsresultaten aan te geven in termen van omzet, productie, winst en dergelijke. Waar bij een commercieel bedrijf het maken van winst centraal staat ligt de nadruk bij deze instellingen op een ongestoorde doorgang van bijvoorbeeld de verzorging van mensen. Voor beide geldt dat continuïteit en het ongestoord kunnen voortzetten van de activiteiten essentieel is. De exploitatiekostenverzekering biedt dekking tegen de financiële gevolgen van een stagnatie van het bedrijfsproces.

Het verzekerde bedrag van een exploitatiekostenverzekering bestaat uit de totale exploitatiekosten plus een eventueel exploitatieoverschot. De uitkeringstermijn moet zodanig worden gekozen dat, indien zich het meest nadelige scenario voltrekt, de activiteiten ongestoord kunnen worden voortgezet binnen de uitkeringstermijn. Hierbij dient u ook rekening te houden met herbouwperiode van gebouwen (bouwvergunningen), levertijden van machines, en goederen. Standaard wordt de uitkeringstermijn op 52 weken gesteld. Afhankelijk van uw situatie kan het verstandig zijn om een langere uitkeringstermijn van bijvoorbeeld 78 of 104 weken aan te houden.

Extra kostenverzekering

Een extra kostenverzekering biedt dekking voor de extra kosten die na een calamiteit worden gemaakt om de werkzaamheden zonder onderbreking te kunnen voortzetten overeenkomstig de situatie van voor de schade. Het betreft uitsluitend de extra uitgaven die zonder dat het evenement had plaatsgevonden niet zouden zijn gedaan. Onder deze kosten vallen:

 • de huur van gebouwen voor tijdelijke huisvesting;
 • de kosten om deze gebouwen geschikt te maken voor gebruik alsmede de kosten van het weer in de oorspronkelijke staat brengen van de gebouwen bij het vertrek;
 • huur van bedrijfsuitrusting/inventaris/apparatuur etc;
 • extra reiskosten voor personeel en extra transportkosten voor materialen;
 • improductief salaris/loon (salaris/loon waarvoor niet de gebruikelijke arbeid wordt verricht en waar niet de normale ontvangsten tegenover staan);
 • alle verdere uitgaven die direct of zijdelings verband houden met de door het evenement ontstane bijzondere omstandigheden.

De extra kostenverzekering vergoedt uitsluitend de extra uitgaven die daadwerkelijk zijn gedaan. De normale vaste lasten en gederfde winst worden onder deze verzekering niet vergoed.

Het is vooraf niet te bepalen hoeveel extra kosten er na een calamiteit gemaakt zullen worden. Daarom geschiedt deze verzekering op premier risquebasis. De gemaakte kosten worden derhalve tot aan de verzekerde som volledig vergoed. Indien de extra uitgaven de verzekerde som te boven gaan is het meerdere voor rekening van de verzekerde.

In de polis van deze extra kostenverzekering is een maximumtermijn van schadevergoeding vermeld. De uitkering stopt zodra geen extra uitgaven meer worden gedaan. Bij het bepalen van het verzekerde bedrag en uitkeringstermijn is een aantal zaken van belang:

 • hoelang duurt de stagnatie?
 • Hoeveel tijd neemt de (her-) bouw in beslag? (Denk hierbij ook aan: de periode van sloop en opruiming, vergunningen, architect en aannemer).
 • Is er uitwijk mogelijk? Zo ja, waar is dat en welke kosten brengt dat met zich mee? (Denk aan: extra reis-, verblijfs- en transportkosten, aanvullend salaris/loon, verbouwingskosten, huurkosten).

Kortom het is erg lastig om een goede inschatting te maken van het werkelijke (financiële) risico en hierop een adequate dekking te kunnen bieden. Voor een offerte dienen wij te beschikken over een indicatie/specificatie van het verzekerde bedrag en de uitkeringstermijn.

Reconstructie-/reproductiekostenverzekering

We leven in een tijdperk van automatisering en technologische vernieuwingen. Informatie is binnen een organisatie op alle niveaus van belang.

Iedere onderneming beschikt over gegevens en informatie die voor een juiste bedrijfsvoering noodzakelijk zijn. Deze gegevens en informatie kunnen betrekking hebben op de administratie van het bedrijf of op de productieafdelingen. Het zal van de aard van de onderneming afhangen voor welke afdeling, administratie of productie, de aanwezige gegevens en informatie het meest belangrijk zijn. Zo zullen voor een accountantskantoor de administratieve gegevens van zeer grote waarde zijn, terwijl voor een fabriek de gegevens van de op de machines gebruikte matrijzen van belang zijn.

Naast de hiervoor bedoelde essentiële gegevens, hebben veel ondernemingen ook documenten met alleen een archivale of historische waarde. Maar ook die documenten zijn voor het bedrijf van (emotioneel) belang.

Indien een onderneming door een schade wordt getroffen, zal men de administratieve en verdere organisatie weer willen herstellen. Hieronder wordt o.a. verstaan: brieven, contracten en andere documenten, boekhouding, archiefstukken, kaartsystemen, tekeningen, grafische voorstellingen, films, platen, schijven en andere informatiedragers, monsters, mallen, modellen, matrijzen, stempels en dergelijke voorwerpen.

De reconstructiekostenverzekering vergoedt de kosten voor reconstructie van informatie die voor de voortzetting van het bedrijf nodig is (boekhouding, werktekeningen, matrijzen enz.). Deze kosten zijn naar twee groepen te onderscheiden:

 • Reconstructiekosten: De kosten die worden gemaakt om de gegevens te verkrijgen, welke men nodig heeft alvorens tot herstel of vervanging te kunnen overgaan. Deze kosten zijn moeilijk te bepalen aangezien zij afhangen van de omstandigheden ten tijde van de schadegebeurtenis en zijn gedekt op een reconstructieverzekering;
 • Reproductiekosten: De kosten van het herstel of de vervanging, zijnde materiaal- en aanmaakkosten. Deze kosten kunnen vrij nauwkeurig worden begroot. In de regel zullen deze kosten gedekt zijn op de materiële verzekering (brandverzekering).

In de reconstructiekostenverzekering wordt gewerkt met een uitkeringstermijn (meestal komt die op 52 weken). De verzekering wordt op premier–risquebasis afgesloten, omdat praktisch nooit vooraf te bepalen is hoeveel in een bepaald geval de reconstructiekosten zullen gaan bedragen en hiervan de volle of werkelijke waarde dus niet bepaald kan worden. Voor de duidelijkheid geven wij u nog een opsomming van kostensoorten die onder de reconstructieverzekering zijn gedekt:

 • De huur van gebouwen voor tijdelijke huisvesting van de bij de reconstructie betrokken personen. De kosten om deze gebouwen geschikt te maken voor gebruik, alsmede de kosten van het weer in de oorspronkelijke staat brengen van de gebouwen bij vertrek. De kosten van verwarming, water, elektriciteit, en dergelijke met betrekking tot deze gebouwen;
 • Huur van bedrijfsuitrusting/inventaris/apparatuur, alsmede extra porto-, telefoon-, telex, en telefaxkosten;
 • Salaris/loon betaalt aan tijdelijke werkkrachten of aan eigen personeel dat zich bezighoudt met de reconstructie.

In vele gevallen is het zeer moeilijk, zo niet onmogelijk aan te geven waar de reconstructie ophoudt en de reproductie begint. Teneinde te voorkomen dat verzekerde ingeval van schade hiervan nadelen ondervindt, worden op de reconstructiekostenverzekering soms eveneens de reproductiekosten meeverzekerd. Men spreekt dan van een reproductie-/reconstructiekostenverzekering. Indien een dergelijke verzekering is afgesloten houdt dit niet in dat van de materiële verzekeringen alle tot de administratieve en verdere organisatie van het bedrijf behorende zaken kunnen worden uitgesloten. De reproductie-/reconstructiekostenverzekering is immers een kostenverzekering. Alleen de gedane uitgaven worden vergoed. Indien niet tot herstel/vervanging wordt overgegaan vindt er geen uitkering plaats. De materiële verzekering keert ook in die situatie gewoon uit.